ది. 20 అక్టోబర్ 2019 ఆదివారం సాయంత్రం అక్కయ్యపాలెం, విశాఖపట్నం లో వీక్లీ ఆరాధనా కార్యక్రమము డాక్టర్ పింగళి ఆనంద్ కుమార్ గారి పింగళి పారడైస్ స్వగృహము లో నిర్వహించబడినది

ది. 20 అక్టోబర్ 2019 ఆదివారం సాయంత్రం అక్కయ్యపాలెం, విశాఖపట్నం లో వీక్లీ ఆరాధనా కార్యక్రమము డాక్టర్ పింగళి ఆనంద్ కుమార్ గారి పింగళి పారడైస్ స్వగృహము లో నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధన కార్యక్రమం లో శ్రీ సత్యనారాయణ గారు, శ్రీ ఏ.రాధాకృష్ణ గారు, శ్రీ పి.ఆనంద్ గారు ప్రసంగించినారు, శ్రీ ఆచార్య గారు తమ అనుభవం తెలియచేసినారు, శ్రీ సత్యనారాయణ గారు ఆరాధన షెడ్యూల్స్ వివరించినారు, డాక్టర్ పింగళి ఆనంద్ కుమార్ గారి కుటుంబ సభ్యుల హారతి మరియు పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

ది. 20 అక్టోబర్ 2019 ఆదివారం సాయంత్రం అక్కయ్యపాలెం, విశాఖపట్నం లో వీక్లీ ఆరాధనా కార్యక్రమము డాక్టర్ పింగళి ఆనంద్ కుమార్ గారి  పింగళి పారడైస్ స్వగృహము లో నిర్వహించబడినది. పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

ది. 20 అక్టోబర్ 2019 ఆదివారం సాయంత్రం అక్కయ్యపాలెం, విశాఖపట్నం లో వీక్లీ ఆరాధనా కార్యక్రమం లో  శ్రీ పింగళి ఆనంద్ కుమార్ గారి కుటుంబ సభ్యుల హారతి నిర్వహించారు

 

You may also like...