తేదీ 24 సెప్టెంబర్ 2019 మంగళవారం సాయంత్రం గెద్దనాపల్లె ఆశ్రమంలో సప్తమ పీఠాధిపతి అవతారి శ్రీ హుస్సేన్ షా సద్గురువర్యుల మహానిర్వాణ పుణ్య కాలంలో ఆరాధన నిర్వహించబడినది

తేదీ 24 సెప్టెంబర్ 2019 మంగళవారం సాయంత్రం గెద్దనాపల్లె ఆశ్రమంలో సప్తమ పీఠాధిపతి అవతారి శ్రీ హుస్సేన్ షా సద్గురువర్యుల మహానిర్వాణ పుణ్య కాలంలో ఆరాధన నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధన లో పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

Video

 

You may also like...