ది.31 అక్టోబర్ 2019 తేది గురువారం విజయనగరం పీఠం శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్యా ఆధ్యాత్మిక ఆశ్రమ ప్రాంగణంలో స్వామి వీక్లీ ఆరాధన నిర్వహించబడినది

ది.31 అక్టోబర్ 2019 తేది గురువారం విజయనగరం పీఠం శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్యా ఆధ్యాత్మిక ఆశ్రమ ప్రాంగణంలో స్వామి వీక్లీ ఆరాధన నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధనా కార్యక్రమములో శ్రీ పాకలపాటి సరస్వతీ గారు, శ్రీ పాకలపాటి సత్యవతి గారు, శ్రీ పాకలపాటి మౌనిక గారు, శ్రీ పాకలపాటి హార్ష గారు, శ్రీ ఉప్పలపాటి విజయగారు, శ్రీ ఉప్పలపాటి సౌమ్య గారు, శ్రీ పోలవరపు రాంబాబు గారు, శ్రీ ఏ. అనిల్ సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఆరాధన లో పాల్గొన్నారు.

You may also like...