20 నవంబర్ 2021 – ఇరవై ఒకటవ రోజు కార్తీకమాస అంతర్జాల సభ

ఆరాధనా ప్రదేశాలు : కోనపాపపేట, కొత్త సెజ్ కాలనీ, రామ రాఘవపురం, పాత చోడిపల్లిపేట, మల్లివారి తోట, కడారి పేట, పెరుమాళ్ళపురం, పంపాదిపేట, గడ్డిపేట, వాకదారిపేట, ఎ.వి.నగరం, గోరసపాలెం

You may also like...