9 జూన్ 2019 న బెంగుళూరు లో జూన్ నెల ఆరాధనా కార్యక్రమము అద్దంకి శ్రీధర్ గారి స్వగృహము లో నిర్వహించబడినది

9 జూన్ 2019 న బెంగుళూరు లో జూన్ నెల ఆరాధనా కార్యక్రమము అద్దంకి శ్రీధర్ గారి స్వగృహము లో ఉదయం 10 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు నిర్వహించబడినది. 30 మంది సభ్యులు ఈ పవిత్ర సామూహిక ఆరాధన కార్యక్రమములో పాల్గొన్నారు.

On 9th June 2019 June Monthly Aaradhana was conducted in Bangalore at Addanki Sridhar gari Home. 30 members have attended the event.

01-MonthlyAaradhana-Bangalore-09062019

02-MonthlyAaradhana-Bangalore-09062019

03-MonthlyAaradhana-Bangalore-09062019

You may also like...