ది.10 అక్టోబర్ 2019 తేది గురువారం విజయనగరం పీఠం శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్యా ఆధ్యాత్మిక ఆశ్రమ ప్రాంగణంలో స్వామి వీక్లీ ఆరాధన నిర్వహించబడినది

ది.10 అక్టోబర్ 2019 తేది గురువారం విజయనగరం పీఠం శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్యా ఆధ్యాత్మిక ఆశ్రమ ప్రాంగణంలో స్వామి వీక్లీ ఆరాధన నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధనా కార్యక్రమములో పాకలపాటి సీతారామరాజు గారు, ఉప్పలపాటి విజయగారు, పాకలపాటి సరస్వతీ గారు, పాకలపాటి సత్యవతి గారు, పి సూర్యకుమారి గారు, ఏ. అనిల్ సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఆరాధన లో పాల్గొన్నారు.

You may also like...