సాహిత్య సదస్సు – 68 | Webinar on Literature – 68: 17th April 2022

సాహిత్య సదస్సు – 68

అంశము :  శాంత నవల – ఒక సమీక్ష
సాహిత్య కర్త : శ్రీమతి ఎం. రమా గీతాదేవి, మహారాజ సంస్కృత కళాశాల, విజయనగరం
యాంకర్ : శ్రీమతి ఉమా ముకుంద, కాకినాడ

You may also like...